KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując wymogi, w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Prawno Finansowa „Lex Cognita” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 198, Kielce 25-305 reprezentowana przez Zarząd.
  2. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować pod adresem email: kancelaria@lexcognita.pl, lub bezpośrednio w siedzibie Administratora
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
   • realizacja przez Administratora usług prawno – finansowych dla podmiotów objętych przedmiotem jego działalności (podstawa z art.6 ust 1 lit. c (RODO);
   • obrona praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • udzielanie pomocy prawnej (podstawa z 6 ust. 1 lit b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
   • wykonywanie umowy przez Spółkę (podstawa z 6 ust. 1 lit b) RODO);
   • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z 6 ust. 1 lit b) RODO);
   • spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowego i rachunkowości) (podstawa z 6 ust. 1 lit c) RODO);
   • cele archiwizacyjne (podstawa z 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdyż jest to cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę);
   • w celu weryfikacji, czy przy wykonywaniu usług prawnych nie wystąpi konflikt interesów (podstawa z 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdyż jest to cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę);
   • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
   • marketing bezpośredni usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
   • zapobieganie oszustwom, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO);
   • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa z 6 ust. 1 lit f) RODO).
  4. Odbiorcami danych przetwarzanych mogą być:
    • podmiotom uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa
    • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. biuro rachunkowe,
    • podmioty, którym Administrator zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. osobom realizującym zajęcia, prowadzącym konsultacje.
    • podmiotom, które realizują na rzecz Spółki usługi księgowe, rachunkowo- podatkowe;
    • podmiotom, które realizują na rzecz Spółki usługi związane z technologią informacyjną (IT) i usługi informatyczne;
    • podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub usługi kurierskie,
    • podmiotom współpracującym z Spółką przy wykonywaniu przez Spółkę usług prawnych;
    • pracownikom, współpracownikom, partnerom, zleceniobiorcą, wykonawcą i podwykonawcą Spółki w celu realizacji przez nich obowiązków.
  5. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  6. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane przez okres wynikający z odnośnych przepisów szczególnych dotyczących przechowywania dokumentacji.
  7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych,
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Administratorem.
  8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
  9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i skorzystanie z usług Spółki.