Minął kolejny rok obowiązywania RODO. Urząd Ochrony Danych Osobowych nakłada kary sprawdzając realizację zasady rozliczalności. Warto zweryfikować prawidłowość działania istniejących procedur, obowiązku realizacji przeglądów, monitorowania i mierzenia oraz zbierania dowodów zgodności z RODO.

Wykonamy dla Państwa audyt RODO.

W ramach audytu realizujemy następujące zadania:

 1. Zbadanie realizacji obowiązków administratora wynikających z RODO.
 2. Zbadanie realizacji obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników.
 3. Przeanalizowanie sposobu prowadzenia dokumentacji.
 4. Zbadanie stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w firmie.
 5. Ocenę adekwatności działań monitorowania, mierzenia, oceny i dowodów ich realizacji dla udowodnienia zasady rozliczalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla przedsiębiorców, podmiotów publicznych, placówek oświatowych

Przeprowadzamy audyty danych osobowych polegające na:

 • identyfikacji przetwarzanych danych osobowych,
 • weryfikacji procesów przetwarzania, w tym sprawdzeniu dopuszczalności (podstaw prawnych) ich przetwarzania,
 • analizie dokumentacji ochrony danych osobowych pod kątem jej aktualności oraz zgodności z prawem,
 • analizie stosowanych procedur bezpieczeństwa,
 • weryfikacji zawartych umów, w ramach których następuje udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim,
 • ocenie konieczności wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Przeprowadzamy kompleksowe wdrożenie RODO

 • przeprowadzamy audyt zgodności z RODO
 • sporządzamy i aktualizujemy dokumentację
 • przeszkalamy pracowników
 • świadczymy dla swoich Klientów usługi związane z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 

Zainteresowany? Wypełnij formularz, a my wycenimy usługę.